Kravas pavadzīme (CMR) ir nolīgums starp nosūtītāju, autopārvadātāju un kravas saņēmēju, nodrošinot starptautisko autotransportu pārvadājumu standarta nosacījumus, īpaši attiecībā uz nepieciešamajiem dokumentiem un pārvadātāja atbildību, lai vienkāršotu autopārvadājumu un starptautisku tirdzniecību.

1) Kas ir CMR Konvencija?

CMR konvencija ir starptautisko tiesību instruments. CMR konvencija tika apstiprināta 1956.gada 19.maijā un regulē starptautisko kravu pārvadājumu līgumattiecības starp kravas nosūtītāju, pārvadātāju un kravas saņēmēju. Ir jāatzīmē, ka CMR Konvencijas noteikumi ir noteicošie, pat ja līgumā ir noteikts pretējais.


2) Kādas valstis pievienojās CMR Konvencijai? Kur var atrast CMR Konvencijas jaunāko versiju?

Valstu saraksts, kuras pievienojušās CMR Konvencijai, un CMR Konvencijas teksts (angļu, franču un krievu valodās) ir pieejami:
http://www.unece.org/trans/conventn/legalinst.html.
CMR Konvencijas teksts nekad nev ticis mainīts.
Šajā mājas lapā Jūs varat atrast CMR Konvencijas Protokolu (1978.g.) un līgumslēdzēju pušu sarakstu.
Šis Protokols apraksta naudas vienības, kuras jāizmanto kompensāciju aprēķinam (skat. 15, 16, 17 jautājumus).
2008.gada februārī ANO atbilstošās institūcijas pieņēma jaunu CMR Konvencijas Protokolu, kas apraksta elektronisko pavadzīmi.

3) Kādus CMR Konvencijas kritērijus pielieto attiecībā uz kravu pārvadājumiem?
Kumulatīvie nosacījumi (1.pants) :

Vismaz vienai no divām valstīm (kravas nosūtīšanas valsts vai kravas pieņemšanas valsts) ir jābūt CMR Konvencijas līgumslēdzējam;

Kravas nosūtīšanas vietai un kravas pieņemšanas vietai ir jāatrodas divās dažādās valstīs;
Kravas pārvadājums jāveic par finansiālu atalgojumu;
Kāda pārvadājuma daļa ir jāveic ar autotransport
u;
Šie nosacījumi nav piemērojami, veicot pārvadājumus pēc kādas starptautiskas pasta konvencijas, mirstīgo atlieku pārvadājumus, pārceļotāju mantu pārvadājumus.

 

4) Vai CMR Konvencija reglamentē kravu autopārvadājumus starp diviem punktiem vienā valstī, ja pārvadājums notiek ārvalsts teritorijā visa pārvadājuma laikā (piemēram, pārvadājums starp Krieviju un Kaļiņingradas apgabalu; Kaļiņingradas apgabals ir Krievijas anklāvs un ir atdalīts no pārējas Krievijas teritorijas)?
Nē, tāpēc, ka kravas nosūtīšanas vieta un kravas pieņemšanas vieta atrodas vienā valstī (pat ja krava šķērso valsts teritorijas robežas). Šo pārvadājuma tipu regulē vietējā likumdošana (piemēram, Krievijas likumdošana), nevis CMR Konvencija.


5) Kādos gadījumos CMR Konvencija reglamentē vietējos pārvadājumus?

Dažas valstis (piemēram, Beļģija, Austrija) iekļauj CMR Konvencijas noteikumus savā vietējā likumdošanā, tādējādi, CMR Konvencijas noteikumi reglamentē vietējos pārvadājumus šajās valstīs.
Citos gadījumos pārvadājuma līguma puses var iekļaut līgumā punktu, lai pārvadājums tiktu regulēts ar CMR Konvencijas noteikumiem. Šajā gadījumā CMR Konvencija regulēs pārvadājumu tādā veidā, lai tas nebūtu pretrunā ar vietējās likumdošanas noteikumiem.


6) Ja kravu pārvadājums iekļauj arī citus transporta veidus (jūras transports, dzelzceļa transports), vai tiks pielietoti CMR Konvencijas noteikumi?
Ir iespējamas 2 situācijas:

1. Ja krava tiek iekrauta transportlīdzeklī un paliek šajā transportlīdzeklī, neatkarīgi no transporta veida, tad jāpielieto CMR Konvencijas noteikumi attiecībā uz visu pārvadājumu (no durvīm līdz durvīm): piemēram, kravas automašīna uz prāmja, utt.
Tomēr, ja kravai tiek nodarīti bojājumi pārvadājuma laikā, kad pārvadājums tika veikts ar kādu citu transporta veidu, nevis ar autotransportu, un, ja bojājumi tika nodarīti nevis pārvadātāja darbības vai bezdarbības rezultātā, CMR Konvencijas noteikumi nevar reglamentēt pārvadātāja atbildību. Šajā gadījumā pārvadātāja atbildība tiek regulēta ar noteikumiem, kas tiek piemēroti šim tr
ansporta veidam.
Citiem vārdiem, šajā gadījumā autopārvadātājs atbild par bojājumiem saskaņā ar spēkā esošiem obligātiem noteikumiem attiecībā uz jūras pārvadājumiem, dzelzceļa pārvadājumiem, iekšējiem aviopārvadājumiem (tas attiecas uz attaisnojošiem iemesliem, kompensācijas ierobežojumiem).
2. Ja krava vispirms tika iekrauta autotransportā un pēc tam pārkrauta citā transportā, tad CMR Konvencijas noteikumi ir jāpielieto attiecībā uz pārvadājumu, kas tika veikts ar autotransportu, ar nosacījumu, ka CMR Konvencijas noteikumi tika ievēroti autopārvadājuma laikā (skat. 3.jautājumu).

7) Vai CMR pavadzīme ir obligāta?
Nē, CMR pavadzīme nav obligāta, lai pielietotu CMR Konvencijas noteikumus.
CMR pavadzīmi uzskata par pārvadājuma līguma pierādījumu, bet CMR pavadzīmes trūkums, nepareizs izpildījums vai zaudējums neietekmē pārvadājuma līguma spēkā esamību, jo pārvadājuma līgums paliek pakļauts CMR Konvencijas noteikumiem (4.pants). Citiem vārdiem, ja pārvadātājs pieņēma kravu no kravas nosūtītāja, nenoslēdzot līgumu vai nenoformējot CMR pavadzīmi, tas nenozīmē, ka pārvadājuma līgums netika noslēgts.

8) Lai novērstu jebkuras problēmas, kas ir saistītas ar pārvadājuma līgumu, ieteicams pārbaudīt, lai pavadzīme tiktu pareizi sastādīta, jo ieraksti šajā dokumentā ir noteicošie atbildības noteikšanai CMR darbības ietvaros.

9)
Tāpat C MR pavadzīme pierāda, ka pārvadātājs saņēma kravu. Vairākas valstis uzskata, ka CMR pavadzīme ir kontroles dokuments, un CMR pavadzīmei jāatrodas transportlīdzeklī pārvadājuma laikā. Šajā gadījumā pavadzīmes trūkums var novest pie sankcijām.

10) Kā aizpildīt pavadzīmi?
МСАТ sast
ādīja rokasgrāmatu ar precīziem norādījumiem, kā pareizi aizpildīt CMR pavadzīmi.

Lejupielādēt pilnu tekstu  Konvencija par kravu starptautisko autopārvadājumu līgumu.